Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.
 • Leverancier: Pixel Collection (BTW BE0761.721.105) gelegen te Hombekerkouter 66, 2811 Hombeek: handelende als freelance leverancier voor webdesign- en bijhorende Diensten, hosting, alsook domeinnamen.
 • Klant: Het bedrijf of de particulier aan wie door de Leverancier advies, begeleiding, Diensten en/of  Werken verleend worden dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger.
 • Werken: Het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van Werken zoals websites, applicaties, lay-out, databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen, teksten, foto’s, films, geluidsopnamen, afbeeldingen, audiovisueel materiaal, logo’s of huisstijlen.
 • Diensten: de specifieke diensten en Werken die de Leverancier met de Klant overeenkomt, zoals vermeld in de Overeenkomst dan wel offerte.
 • Overeenkomst: de overeenkomst of offerte tussen de Leverancier en de Klant krachtens welke de Leverancier de Diensten zal uitvoeren.
 • Website: de website van de Leverancier, te bereiken via www.pixelcollection.be.
 • Bijlage: de bijlage die aan de Algemene Voorwaarden is aangehecht en daarmee onlosmakelijk is verbonden.

Artikel 2: Inleiding

 • De Leverancier is verantwoordelijk voor deze Algemene Voorwaarden. Voor alle vragen en/of opmerkingen kan je ons contacteren door een e-­mail te verzenden naar het volgende e-­mailadres: info@pixelcollection.be. Kijk voor informatie omtrent jouw privacy naar ons privacybeleid en cookiebeleid.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomst die daaruit voortvloeien tussen de Leverancier en de Klant.
 • Bepalingen of voorwaarden gesteld door de Klant die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor de Leverancier alleen bindend indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.
 • De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van zijn gegevens bij bestelling. Ook tijdens de duur van de Overeenkomst is het de verantwoordelijkheid van de Klant om bedrijfsgegevens, naam-, adres-, woonplaats- en contactgegevens actueel te houden.

Artikel 3: Prijzen

 • Alle prijzen zijn in euro’s, tenzij anders overeengekomen met de Klant.
 • De facturen zijn te betalen zonder enige korting, tenzij anders vermeld.
 • De facturen zijn onderworpen aan BTW.
 • Voor aanvang van de Overeenkomst deelt de Leverancier de Klant mondeling, schriftelijk of via de Website mee welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn steeds exclusief alle wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden.
 • De Leverancier is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien – en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen – na het afsluiten van de Overeenkomst.
 • Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, is de Leverancier gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te verhogen. De Leverancier zal de Klant, via de Website, schriftelijk of per e-mail, hiertoe ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. De Klant heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.

Artikel 4: Offerte en Overeenkomst

 • De Leverancier stelt een offerte op waarin het aangeeft welke werkzaamheden te verrichten, wat bij de werkzaamheden inbegrepen is en welk bedrag daarvoor verschuldigd zal zijn of hoe het verschuldigde bedrag zal aangerekend worden. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de werkzaamheden is bindend.
 • Alle aanbiedingen en offertes van de Leverancier zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de Klant. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld. De Leverancier kan nimmer verplicht worden een aanvaarding na deze periode aan te nemen, maar indien het daartoe overgaat, is de offerte alsnog aanvaard. De Overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de aanvaarding van de offerte door de Klant wordt ontvangen door de Leverancier. Dit kan schriftelijk, per e-mail of mondeling.
 • Indien de Klant niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat de Leverancier werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Overeenkomst vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer de Klant, de Leverancier verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten.
 • Elke Overeenkomst/bestelling/betaling betekent aanvaarding door de Klant van de Algemene Voorwaarden en het Privacy- en Cookiebeleid van de Leverancier. Deze documenten zijn vrij beschikbaar op de Website.
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de Diensten dit vereist, heeft de Leverancier het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De Leverancier accepteert, behoudens andersluidende bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, geen aansprakelijkheid voor Diensten die worden verricht door derden.
 • De Klant machtigt de Leverancier hierbij om in de Klant zijn naam accounts aan te maken bij derden en om alle daarbij benodigde gegevens van de Klant te mogen opgeven echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door de Leverancier.
 • Het is de Klant niet toegestaan de Diensten te wederverkopen, te wederverhuren of op andere wijze aan derden ter beschikking te stellen (al dan niet met tegenprestatie), tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 5: Wijziging van de Overeenkomst

 • Het wijzigen van de Overeenkomst is alleen mogelijk met instemming van beide partijen, behoudens voor zover elders in deze Algemene Voorwaarden anders is bepaald. De Leverancier zal verzocht meerwerk tegen het gebruikelijke uurtarief verrichten. Vooraf zal worden aangegeven dat sprake is van meerwerk.
 • Het is de Leverancier toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door de Klant aangeleverde materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van de Leverancier.
 • Alle wijzigingen in de Overeenkomst, hetzij op verzoek van de Klant, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan de Klant.
 • De Klant begrijpt dat door wijziging van de Overeenkomst en/of het ontstaan van meerwerk het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van alle in de Overeenkomst gemaakte afspraken kunnen worden beïnvloed.
 • Indien de Leverancier meer werk moet verrichten dan het had moeten voorzien ten tijde van de offerte, of onder bezwaarlijker omstandigheden moet werken dan hem bij het aangaan van de Overeenkomst bekend was of behoorde te zijn, is de Leverancier gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan de Klant in rekening te brengen.
 • Voorwaarde voor het recht uit het vorige lid is dat de Leverancier tijdig de Klant heeft geïnformeerd over de aldaar bedoelde omstandigheden en extra kosten. Indien de Klant zich niet in de betrokken meerkosten kan vinden heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van het meerwerk te annuleren, echter zonder recht op restitutie of kwijtschelding van de kosten van reeds uitgevoerd meerwerk.
 • Indien onderhoud overeengekomen is zal de Leverancier zich verder inspannen om op verzoek van de Klant de Werken aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. De Leverancier is echter steeds gerechtigd een dergelijk verzoek te weigeren als dit naar haar oordeel niet haalbaar is of een goede werking of beschikbaarheid van de Werken kan belemmeren. Dergelijk onderhoud wordt gefactureerd op uurbasis tenzij anders overeengekomen.
 • Indien de Klant zelfstandig een wijziging aan een werk wenst door te voeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van de Klant, tenzij de Klant de gewenste wijziging vooraf aan de Leverancier heeft gemeld en wij deze schriftelijk hebben goedgekeurd. De Leverancier kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden. De Leverancier kan in geval van wijzigingen die zonder haar goedkeuring plaatsvinden, verder onderhoud op het gewijzigde weigeren of met een toeslag op het uurtarief uitvoeren.

Artikel 6: Betaling en (leverings)termijnen

 • Betaling aan de Leverancier dient contant, via de elektronische betalingsmogelijkheden van de Website, of door overschrijving plaats te vinden. De Klant ontvangt een factuur voor de geleverde en/of geplande Diensten. Deze factuur dient betaald te worden binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum.
  Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van € 25 als schadebeding).
  Hierbij behoudt de Leverancier zich het recht voor om de verdere uitvoering van de lopende Overeenkomst op te schorten totdat de Klant de openstaande facturen heeft betaald.
 • Indien de factuur zestig dagen na datering niet is voldaan, is de Leverancier gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau, deurwaarders, advocaten en gerechtelijke kosten.
 • De Klant is gehouden de bedragen voortkomende uit de Overeenkomst te voldoen aan de Leverancier.
 • Indien de Klant uit meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen bestaat, zijn ieder van die personen hoofdelijk gehouden aan de betalingsverplichtingen gevolg te geven.
 • De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de Klant in staat van faillissement wordt verklaard, uitstel van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de Klant wordt gelegd, de Klant overlijdt en ook, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 • In bovenstaande gevallen heeft de Leverancier voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor de Klant die hierdoor mocht ontstaan.
 • Het is de Leverancier toegestaan (pro-forma)facturen elektronisch te verzenden.
 • Indien de Klant meent dat (een gedeelte van) een factuur onjuist is, dient hij dit binnen de betalingstermijn aan de Leverancier te melden. De betalingsverplichting van het betwiste (maar niet het overige) wordt opgeschort totdat de Leverancier de melding heeft onderzocht. Indien na onderzoek van de Leverancier blijkt dat de betwisting onterecht was, dient de Klant binnen zeven dagen het betwiste alsnog te voldoen.
 • Indien er bewijs geleverd dient te worden ter zake de verrichte prestaties en de daarvoor door de Klant verschuldigde bedragen leveren, onverminderd het recht van de Klant tot het leveren van tegenbewijs, alle relevante documenten en gegevens uit de systemen en administratie van de Leverancier volledig bewijs op.
 • Indien bepaalde adviezen, Diensten en/of Werken naar hun strekking voor onbepaalde tijd geleverd worden (zoals onderhoud, webhosting) wordt de Overeenkomst voor deze geacht te zijn aangegaan voor perioden van steeds één jaar. Beide partijen kunnen de Overeenkomst steeds tegen het einde van deze periode schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van twee maanden.
 • Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is de Leverancier gerechtigd om per direct na de datum waarop de Overeenkomst afloopt alle opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van de Klant op te heffen. De Leverancier is niet verplicht in dat geval de Klant een kopie van deze gegevens te verschaffen.
 • De door de Leverancier opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 • Vertragingen t.o.v. de toegezegde leveringstermijnen kunnen geen aanleiding geven tot ontbinding van de Overeenkomst of tot schadevergoeding wegens laattijdige uitvoering.
 • De Leverancier zal zich inspannen bij een verzoek van de Klant zo snel mogelijk te reageren, maar kan geen concrete toezeggingen over tijden doen, tenzij anders afgesproken in de offerte.
 • De Klant is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt de Klant er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Leverancier aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan de Leverancier worden verstrekt. Inclusief toegang geven tot alle plaatsen, diensten en accounts onder haar beheer (zoals webhostingaccounts) die de Leverancier redelijkerwijs nodig heeft om de Overeenkomst te realiseren.

Artikel 7: Oplevering

 • De Leverancier heeft het recht de Diensten niet of beperkt te leveren als de Klant ter zake van de Overeenkomst een verplichting tegenover de Leverancier niet na komt dan wel in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden.
 • De Leverancier geeft geen garanties ten aanzien van functioneren bij gebruik van niet-courante of verouderde besturingssystemen, browsers, plugins, scripts, overige software, en hardware tenzij en voor zover in de Overeenkomst anders is vermeld.
 • De Leverancier zal te ontwikkelen of aan te passen Werken of gedeelten daarvan opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoen aan de specificaties of geschikt is voor gebruik.
 • De Klant dient vervolgens binnen 14 dagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed- of af te keuren. Indien de Klant niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard. Indien een werk in fasen wordt opgeleverd, dient de Klant na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het deel van het werk van die fase te geven op de wijze zoals in het vorige lid bepaald. De Klant mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.
 • Indien de Klant het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal de Leverancier zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan de Leverancier doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. De Klant heeft vervolgens een periode van 14 dagen om de revisie of motivatie goed of af te keuren. Indien de Klant na de eerste revisie of motivatie het opgeleverde geheel of gedeeltelijk heeft afgekeurd zal er naar oordeel van de Leverancier een redelijk aantal revisierondes volgen.
 • Indien een partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, worden beide partijen gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen voor wat betreft het afgekeurde. In dat geval zal de Klant de daadwerkelijk door de Leverancier gemaakte uren vergoeden, met als maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag. De Klant wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook. De Leverancier kan slechts opzeggen na bij een revisie of motivatie aan te hebben gegeven dat deze de laatste is en de Klant ook deze geheel of gedeeltelijk afkeurt.
 • Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de Overeenkomst

 • De Leverancier heeft het recht om overeengekomen Diensten, adviezen en/of Werken op te schorten indien hij door omstandigheden – welke al dan niet buiten zijn invloedssfeer liggen – of waarvan hij bij aanvang van de Overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
 • De Leverancier kan – indien een goede uitvoering of er overmacht plaatsvindt en de uitvoering van de Diensten, adviezen en/of Werken binnen de afgesproken termijn in gevaar komt – de Diensten, adviezen en/of Werken of een deel ervan uitbesteden aan een derde partij of beslissen de uitvoering volledig te annuleren. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de Overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen.
  Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.
 • In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat de Leverancier door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van de Leverancier kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 9: Intellectueel eigendom

 • De Leverancier of diens licentiegevers behouden te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte Werken, adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen, ontwerpen, websites, en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de Klant. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de Leverancier noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de Klant, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de Klant worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de Leverancier verstrekt zijn. De Klant is gerechtigd wijzigingen in de Werken aan te brengen die zij ontvangt.
 • De door de Leverancier ontwikkelde Werken blijven eigendom van de Leverancier. De Klant krijgt een niet-exclusief gebruiksrecht.
 • Het is de Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.
 • Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. De Klant zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 1.000,00 per inbreuk makende handeling betalen aan de Leverancier. Dit doet niets af aan het recht van de Leverancier om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen ten einde de inbreuk te doen beëindigen.
 • De Leverancier heeft, tenzij anders overeen gekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief stockfoto’s en open source software waarvan de rechten bij derden liggen, bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van de Werken.
 • Indien voor het gebruik van de Werken licenties van derden noodzakelijk zijn, zal de Klant deze licenties afnemen en er voor zorgen dat de daarin opgenomen bepalingen stipt nageleefd worden. De Klant vrijwaart de Leverancier voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties geleverd door de Leverancier.
 • De Klant verstrekt hierbij de Leverancier een onbeperkte licentie om alle door de Klant via de systemen van de Leverancier verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door de Leverancier geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door de Leverancier.
 • Alle materiaal geleverd door de Klant blijft het eigendom van de Klant. We veronderstellen dat het materiaal geleverd door de Klant eigendom is van de Klant en vrij gebruikt kan worden zonder enige inbreuk en dat de Leverancier niemands copyright zal schenden door dit materiaal van de Klant te gebruiken.

Artikel 10: Geheimhouding

 • Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of behoort te weten dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
 • De Leverancier mag de kennis die zij heeft opgedaan bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruiken voor andere opdrachten, voor zover hierbij geen informatie van de Klant in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.
 • De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de partij die de informatie verstrekt redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 • Het advies en/of de geleverde Diensten en/of Werken van de Leverancier zijn naar hun aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen.
 • De Leverancier sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de Klant van door de Leverancier verstrekte adviezen en/of de geleverde Diensten en/of Werken, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de Leverancier. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de Leverancier verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen: niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak dan ook ontstaan.
 • Iedere aansprakelijkheid van de Leverancier voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd, waaronder onder meer begrepen is aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, schade wegens misgelopen omzet of winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade wegens verlies van (bedrijfs)gegevens alsook schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden.
 • In geval van aansprakelijkheid krachtens de vorige artikelen is de Leverancier slechts gehouden tot vergoeding van het geoffreerde bedrag. In geen geval zal de totale vergoeding van de schade, uit welke hoofde dan ook, van de Leverancier meer bedragen dan €1.000,00.
 • Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de Leverancier nimmer aansprakelijk.
 • De Leverancier is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of door de Klant verzwegen aspect.
 • Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk en aangetekend bij de Leverancier meldt.
 • De aansprakelijkheid ontstaat slechts indien de Klant, de Leverancier direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt om de tekortkoming weg te nemen, en de Leverancier ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de Leverancier in staat is adequaat te reageren. Door het verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering tot schadevergoeding vervalt de vordering van de Klant jegens de Leverancier.
 • Indien Diensten vereisten dat de Klant bronmaterialen aan de Leverancier levert staat de Klant er te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door de Leverancier. De Klant vrijwaart de Leverancier van claims van derden ten aanzien van schending van deze rechten.
 • Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde Werken bij de Klant. De Klant vrijwaart de Leverancier voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties geleverd door de Leverancier.
 • Voor zover de Klant handelt in uitoefening van beroep of bedrijf, vrijwaart zij de Leverancier voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Diensten en/of Werken.
 • De Leverancier is nimmer aansprakelijk voor de beveiliging van de gegevens welke worden opgeslagen door de Klant, zelfs niet voor die van de automatische back-ups. Van de Klant wordt dan ook verwacht deze de nodige beveiligingen en back-ups voorziet en hiermee alle inhoud up-to-date houdt.

Artikel 12: Promotie

 • De Leverancier is vrij om in het kader van promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de door hem geleverde producten, Diensten en/of Werken, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.
 • Hierbij behoudt de Leverancier zich eveneens het recht om op elke door hem geleverde of door hem van onderhoud voorziene website(s) een bescheiden creditvermelding met hyperlink naar de Website van de Leverancier te plaatsen in de voettekst (footer).

Artikel 13: SSL certificaat

 • Indien de Klant beroep doet op het gratis SSL certificaat dat ter beschikking wordt gesteld door de Leverancier, verklaart de Klant op de hoogte te zijn van de voorwaarden van de uitgever van deze certificaten.
 • De Leverancier is nooit verantwoordelijk voor een juiste verificatie van de identiteit van de certificaathouder. Daarbovenop staat de Leverancier ook niet in voor het beveiligingsniveau van het ter beschikking gestelde SSL certificaat.

Artikel 14: Webhosting

 • Voor de hosting en registratie van domeinnamen werkt de Leverancier samen met een gespecialiseerde hostingpartner.
 • De Leverancier zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door de Klant opgeslagen data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties.
 • De Leverancier is nimmer aansprakelijk voor de door de Klant op haar systemen geplaatste inhoud.
 • Tenzij er terzake een specifieke bijkomende en afwijkende Overeenkomst met de Leverancier wordt afgesloten over de terbeschikkingstelling door de Leverancier van backups, is de gebruiker uitsluitend verantwoordelijk voor het nemen van backups van zijn hosting-account. De Leverancier kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Voor zover er door de Leverancier eventueel backups zouden worden genomen, zijn deze enkel bestemd voor intern gebruik.
 • Wanneer de Klant beslist om zijn website te verwijderen van de server van de Leverancier, is dit onherroepelijk.
  Eerder geïnstalleerde websites kunnen dus onmogelijk worden hersteld indien de Klant zich alsnog bedenkt, en dit valt geenszins onder de verantwoordelijkheid van de Leverancier.

Artikel 15: Fair Use Policy

 • Onder dataverkeer wordt verstaan alle netwerkverkeer dat door de Klant gegenereerd wordt, inkomend en uitgaand. Inkomend en uitgaand verkeer wordt voor de berekening van het dataverkeer bij elkaar opgeteld.
 • De Leverancier hanteert een Fair Use Policy voor de online hosting pakketten. Deze maatregel heeft als doelstelling overbelasting van het netwerk en overlast voor andere klanten tegen te gaan. Dit wanneer dit wordt veroorzaakt door de Klant die via zijn verbinding een abnormaal grotere hoeveelheid aan dataverkeer verbruiken dan andere klanten via eenzelfde type verbinding.
 • De inbegrepen schijfruimte van 2gb binnen onze pakketten is voorzien voor website-gerelateerde opslag en e-mails en niet voor opslag van abnormaal grote hoeveelheden film- of fotomateriaal, mediabestanden, of eender welke andere bestanden welke geen verband houden met de website in kwestie.
 • Indien het dataverkeer van de Klant 4 keer het gemiddelde dataverkeer overschrijdt (gemeten over 1 maand), of wanneer de hoeveelheid opgeslagen materiaal van de Klant 2 keer hoger is dan van andere klanten met een identiek pakket neemt de Leverancier proactief contact op.
 • In onderling overleg wordt vervolgens bepaald welke opties er zijn om het verbruik te verminderen of welke alternatieven er zijn in functie van het verbruik. Indien de Klant dit advies niet aanvaard is de Leverancier gemachtigd om de toegang – al dan niet tijdelijk – te blokkeren en/of de Overeenkomst kosteloos te verbreken. Dit zonder enige verplichting tot schadevergoeding naar de Klant toe.
 • Dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand en/of apparatuur, tenzij anders overeengekomen.
 • De Leverancier hanteert een Fair Use Policy ook voor de online hosting pakketten met betrekking tot onderhoud & aanpassingen. De maandelijkse prestaties van de Leverancier voor het onderhoud & aanpassingen op de Werken van de Klant die zijn opgenomen in de Overeenkomst zijn beperkt tot maximaal 1 uur per maand.

Artikel 16: Domeinnamen

 • De beschikbaarheidsinformatie rond domeinnamen welke de Leverancier verstrekt op de Website is louter indicatief. De Klant kan er bijgevolg binnen het bestelproces dan ook geen enkel recht aan ontlenen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
 • De aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn volledig afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder maar niet uitsluitend: DNS Belgium (www.dns.be), SIDN (www.sidn.nl), DNS.LU (www.dns.lu), Afnic (www.afnic.fr) of ICANN (www.icann.org). De Leverancier vervult bij de domeinnaam aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen enkele garantie dat een domeinnaam aanvraag ook wordt toegekend.
 • De Klant vrijwaart en houdt de Leverancier schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door de Klant.
 • Door de verhuis van een bestaande domeinnaam aan te vragen verklaart de Klant ook daadwerkelijk de eigenaar te zijn van die welbepaalde domeinnaam.
  De Leverancier kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schadeclaims of gevolgen die verband houden met (het oneigenlijk gebruik van) een domeinnaam.
 • Indien de Klant geen eigenaar blijkt te zijn van de domeinnaam die de Klant aan de Leverancier verzocht te verhuizen, begaat de Klant een inbreuk op voorgaande lid en is de Klant, de Leverancier automatisch en zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van € 5.000,00 verschuldigd.
 • De Leverancier is niet aansprakelijk voor het verliezen door de Klant van diens recht(en) op een domeinnaam en/of IP-adres of voor het feit dat de domeinnaam en/of IP-adres tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van de Leverancier.
 • De Klant dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam en/of een IP-adres.
 • De Leverancier heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer de Klant aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat de Klant in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.
 • In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van de Klant is de Leverancier gerechtigd de domeinnaam en/of het IP-adres op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Artikel 17: Zoekmachine optimalisatie

 • Indien de adviezen en/of Diensten en/of Werken (mede) strekt tot het verbeteren van de positie van de Klant zijn website en/of diensten in zoekresultaten bij zoekmachines, geldt daarop het in dit artikel bepaalde.
 • De Klant erkent en begrijpt dat de positie van en zoekresultaten betreffende de Klant zijn website en/of diensten volledig bepaald wordt door de beheerders van de betreffende zoekmachines. De Leverancier kan dan ook geen enkele garantie geven omtrent het te bereiken resultaat, maar zal zich inspannen om deze positie en zoekresultaten ten gunste van de Klant te beïnvloeden.
 • De Klant machtigt de Leverancier hierbij om in de Klant zijn naam accounts aan te maken bij zoekmachines en vergelijkbare openbaar toegankelijke diensten en om alle daarbij benodigde gegevens van de Klant te mogen opgeven.

Artikel 18: Derden

 • De Leverancier biedt de Klant de mogelijkheid om een website of webshop te starten, maar is verder op geen
  enkele manier betrokken bij het bedrijf van de Klant. De Leverancier is dus ook geen partij bij de
  overeenkomsten die de Klant sluit met klanten die wat kopen op de website of webshop van de Klant. De Klant is zelf
  verantwoordelijk/aansprakelijk voor het aangeboden assortiment, de producten en/of
  diensten, de kwaliteit en dergelijke. Daarnaast is de Klant verantwoordelijk voor de naleving van
  toepasselijke wet- en regelgeving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan regelgeving die een rol speelt
  bij de verkoop aan consumenten en elektronische handel in het algemeen. Dit betekent ook
  dat een derde (bijvoorbeeld een klant van de Klant) ons niet kan aanspreken met betrekking tot de door
  de Klant aangeboden producten en/of diensten, de kwaliteit en deugdelijkheid hiervan, de
  reclame-uitingen en de (wijze van) afhandeling van de bestellingen en/of betalingen.
 • De Leverancier is nooit aansprakelijk en is nooit verplicht enige schade te vergoeden die een derde
  lijdt ten gevolge van (de koop van een product in) de website of webshop.
 • Indien de Leverancier door derden wordt aangesproken voor een kwestie waarvoor de Klant verantwoordelijk
  en/of aansprakelijk is, dan is de Klant verplicht de Leverancier te vrijwaren voor iedere aanspraak van deze
  derde. Vrijwaren betekent onder andere dat de Klant ons bijstaat (in een procedure) tegen deze
  derde en alle schade vergoedt die de Leverancier hierdoor lijd. De Leverancier zal de Klant zo spoedig mogelijk
  informeren als zo’n situatie zich voordoet. De Klant zal deze derde onmiddellijk schriftelijk laten
  weten dat niet de Leveranier maar de Klant verantwoordelijk en/of aansprakelijk is. Werkt de Klant niet of
  onvoldoende mee, dan zal de Leverancier zichzelf verdedigen. De kosten die de Leverancier hierdoor maakt
  (bijvoorbeeld advocaatkosten) rekent de Leverancier volledig aan de Klant door.

Artikel 19: Ongeoorloofd gebruik

 • De Klant blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik van de geleverde Diensten, zelfs indien hij niet de eindgebruiker is. Bij misbruik behoudt de Leverancier zich het recht om de toegang – al dan niet tijdelijk – te blokkeren en/of de Overeenkomst kosteloos te verbreken.
  Dit zonder enige verplichting tot schadevergoeding naar de Klant toe.
 • Onder ongeoorloofd gebruik wordt in het bijzonder maar niet uitsluitend het volgende begrepen:

1. Onrechtmatig gebruik of verspreiding van auteursrechtelijk beschermd werk;
2. Het verspreiden van informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haat zaaiend of discriminerend is;
3. Het versturen van e-mail in bulk en/of spam, waaronder het versturen van (grote) nieuwsbrieven, al dan niet met instemming van de ontvangers.
4. Het uitvoeren illegale of onwettige activiteiten via de systemen voorzien door de Leverancier;
5. Alle opslag en verspreiding van (illegaal) materiaal in strijd met de Belgische of Europese wetgeving;
6. Zich onrechtmatig toegang verschaffen tot delen waar de Klant geen machtiging toe heeft;

 • Onverminderd hetgeen bepaald in het voorgaande lid, onthoudt de Klant zich ervan de Diensten te gebruiken voor het opstarten, uitvoeren, gebruiken, verwerken, bevorderen, versturen, publiceren of aanbieden van processen, programma’s, gegevens of materialen die in strijd zijn met de goede zeden of waarvan de Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat de Leverancier de Diensten niet voor die doeleinden ter beschikking heeft gesteld, waaronder in het bijzonder, maar niet uitsluitend:

1. Schadelijke scripts of processen waarvan de Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks de Leverancier, overige klanten of internetgebruikers kan hinderen of schade toe kan brengen.
2. IRC-bots, -bouncers of andere IRC-gerelateerde processen of programma’s.
3. Proxysoftware, al dan niet met als doel verkeer te anonimiseren.
4. BitTorrent-software, al dan niet met als doel dit op een schadelijke of anderszins onjuiste manier te gebruiken.
5. Network daemons of andere processen die network sockets (proberen te) openen of verbinding maken met een extern netwerk, dan wel informatie      verschaffen over externe netwerken.
6. Hacking, hacking tools of andere materialen met als doel systemen, netwerken of diensten van de Klant of derden te benaderen zonder toestemming van de eigenaar, al dan niet met de intentie schade toe te brengen.
7. Backup- en/of bestandsopslag (anders dan de website van de Klant en eventueel enkele backups daarvan), waaronder het aanbieden van bestands-, foto- of video-sharing en het gebruik van de Diensten als back-upmedium.
8. Pornografisch en/of erotisch materiaal.

 • De Klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is de Klant verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan de Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks de Leverancier, overige klanten van de Leverancier of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.
 • De Klant zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (//ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.
 • Alle schade en eventuele kosten die de Leverancier heeft geleden als gevolg van bovenstaande acties veroorzaakt door de Klant, zullen van rechtswege ook worden verhaald op de Klant.
 • Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is de Leverancier gerechtigd hiervan aangifte te doen. De Leverancier kan hierbij alle relevante informatie over de Klant en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties de Leverancier verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.

Artikel 20: Verwerking van persoonsgegevens

 • De Klant heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de Algemene verordening gegevensbescherming) verplichtingen tegenover derden, onder andere de verplichting tot het verstrekken van informatie, het geven van inzage en het beperken, rectificeren en verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen alsmede het overdragen van deze persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Partijen zijn het erover eens dat de Leverancier ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ‘verwerker’ is in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming en dat de verantwoordelijkheid voor de nakoming van die verplichtingen bij de verwerking van persoonsgegevens middels de Diensten of anderszins uitsluitend bij de Klant ligt. In dit verband zijn ten aanzien van de verwerkingen van persoonsgegevens de bepalingen in de Bijlage van toepassing.
 • De Klant staat er jegens de Leverancier voor in dat de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig geschiedt en dat geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden. De Klant vrijwaart de Leverancier tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, indien die vordering verband houdt met de verwerking van persoonsgegevens alsmede tegen eventueel aan de Klant toerekenbare opgelegde boetes door de Gegevensbeschermingsautoriteit of andere bevoegde toezichthouders.

Artikel 21: Wijzigingen Algemene Voorwaarden

 • Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, is de Leverancier echter eens per kalenderjaar gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig aan te passen of uit te breiden. De Leverancier zal de Klant hiervan op de hoogte brengen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 • Indien de Klant binnen 1 maand na de wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden bezwaar maakt, zal de Leverancier overwegen of zij de bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen in wenst te trekken of niet. De Leverancier zal van deze beslissing mededeling doen aan de Klant. Indien de Leverancier bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen niet wenst in te trekken, heeft de Klant het recht de Overeenkomst op te zeggen in deze periode van 1 maand na de wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden.
 • De Leverancier behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • De Leverancier mag op elk moment wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden doorvoeren als deze noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde wettelijke regelingen. Tegen dergelijke wijzigingen kan de Klant geen bezwaar maken.

Artikel 22: Betwisting

 • Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan de Leverancier te worden bezorgd binnen een termijn van 8 kalenderdagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde Diensten, vangt de termijn aan op de dag na de levering. Wat betreft protest met betrekking tot een factuur, vangt de termijn aan op de factuurdatum. Bij gebrek aan tijdig protest zijn de Diensten en/of facturen definitief aanvaard en is de betaling verschuldigd.

Artikel 23: Slotbepalingen

 • Op deze Overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van de bedrijfszetel van de Leverancier bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 • Indien enige bepaling uit deze Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 • Onder “schriftelijk” valt in deze Algemene Voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. Partijen zullen zich inspannen de ontvangst en inhoud van communicatie per e-mail te bevestigen.
 • De door de Leverancier ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door de Klant.
 • Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bankrekeningnummer.
 • De Klant is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier. De Leverancier kan dit doen zonder toestemming van de Klant.
 • De informatie (teksten, beelden en links) op de Website van de Leverancier zijn uitsluitend informatief bedoeld. De Leverancier treft alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie.

Voorliggende versie van deze Algemene Voorwaarden dateert van 01/01/2021.

Bijlage 1: Verwerking Persoonsgegevens

Indien de Leverancier bij de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van de Klant Persoonsgegevens Verwerkt, zijn in aanvulling op de Algemene Voorwaarden de onderstaande voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van verwerkersovereenkomsten van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 1: Algemeen

 • De begrippen die in deze Bijlage worden gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) hebben de betekenis die daaraan in de AVG is toegekend. Deze Bijlage kwalificeert als een verwerkersovereenkomst als bedoeld in artikel 28 AVG.
 • De Leverancier biedt de Klant de mogelijkheid om de Diensten af te nemen, waarbij de Leverancier bij de uitvoering van de Diensten voor en ten behoeve van de Klant Persoonsgegevens kan Verwerken. Bij deze Verwerking van Persoonsgegevens kan de Klant worden aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke, of indien de Klant de Persoonsgegevens ten behoeve van een derde partij Verwerkt als Verwerker. De Leverancier vervult (afhankelijk van de hoedanigheid waarin de Klant Persoonsgegevens Verwerkt) de rol van Verwerker of subverwerker.

Artikel 2: Doeleinden van de Verwerking 

 • De Leverancier verbindt zich ertoe om onder de voorwaarden uit de Overeenkomst in opdracht van de Klant Persoonsgegevens te Verwerken. De Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst alsmede voor de duur daarvan, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.
 • De Leverancier zal de Persoonsgegevens niet voor enig ander doel Verwerken dan zoals door de Klant is vastgesteld. De Klant zal de Leverancier op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Bijlage zijn genoemd.
 • De Leverancier heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens. De Leverancier neemt geen zelfstandige beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de Persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van Persoonsgegevens.
 • De Leverancier Verwerkt in opdracht van de Klant Persoonsgegevens, met dien verstande dat deze geen bijzondere Persoonsgegevens, Rijksregisternummers dan wel gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten betreffen, zoals bijvoorbeeld de volgende standaard categorieën:

1. Naam-, adres-, woonplaatsgegevens;
2. Telefoonnummers;
3. E-mailadressen;
4. IP-adressen;
5. En andere mogelijke categorieën van niet bijzondere Persoonsgegevens.

 • Deze Persoonsgegevens hebben betrekking op de in dit artikellid bepaalde categorieën Betrokkenen. De Betrokkenen betreffen:

1. Personen die gebruik maken van de Diensten;
2. Bezoekers van de website;
3. Personen die e-mail ontvangen van of verzenden aan de Klant;
4. Personen die opgenomen worden door de Klant in haar e-mailadressenboek binnen de door de Leverancier beschikbaar gestelde webmailomgeving;
5. Personen die Persoonsgegevens in een contactformulier invullen;
6. Personen die Persoonsgegevens ter Verwerking ter beschikking stellen aan de Klant;
7. En andere mogelijke categorieën Betrokkenen wiens Persoonsgegevens middels de Diensten worden Verwerkt.

Artikel 3: Verplichtingen Leverancier

 • Ten aanzien van de in artikel 2 van deze Bijlage genoemde Verwerkingen zal de Leverancier zorg dragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de AVG, worden gesteld aan het Verwerken van Persoonsgegevens door de Leverancier vanuit diens rol.
 • De Leverancier zal Persoonsgegevens en andere gegevens Verwerken die door of namens de Klant aan de Leverancier zullen worden aangeleverd en op basis van schriftelijke instructies van de Klant.
 • De Leverancier zal de Klant, op diens verzoek daartoe en binnen een redelijke termijn, informeren over de door hem genomen maatregelen aangaande zijn verplichtingen onder deze Bijlage.
 • De verplichtingen van de Leverancier die uit deze Bijlage voortvloeien, gelden ook voor degenen die Persoonsgegevens Verwerken onder het gezag van de Leverancier.
 • De Leverancier zal de Klant in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van de Klant in strijd is met relevante privacywet- en regelgeving.
 • De Leverancier zal de Klant, op diens verzoek daartoe, de noodzakelijke medewerking verlenen bij het nakomen van diens plichten conform de AVG, waaronder mede doch niet uitsluitend diens beveiligingsplicht, de meldplicht datalekken, het uitvoeren van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling en een voorafgaande raadpleging bij de toezichthouder bij een Verwerking met een hoog risico. De door de Leverancier redelijkerwijs gemaakte of te maken kosten in verband met de voornoemde medewerking zullen door de Klant worden vergoed.

Artikel 4: Doorgifte van Persoonsgegevens

 • De Leverancier Verwerkt Persoonsgegevens in landen binnen de Europese Unie. De Klant geeft de Leverancier daarnaast toestemming voor de Verwerking van Persoonsgegevens in landen buiten de Europese Unie, met inachtneming van de daarvoor geldende wet- en regelgeving.
 • De Leverancier zal de Klant, op diens verzoek daartoe, melden om welk land of welke landen het gaat.

Artikel 5: Verdeling van verantwoordelijkheid

 • Partijen zullen zorg dragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving. De toegestane Verwerkingen zullen door de Leverancier worden uitgevoerd binnen een (semi-)geautomatiseerde omgeving.
 • De Leverancier is louter verantwoordelijk voor de Verwerking van de Persoonsgegevens onder deze Bijlage, overeenkomstig de instructies van de Klant en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van de Klant.
 • Voor alle overige Verwerkingen van Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de Persoonsgegevens door de Klant, Verwerkingen voor doeleinden die niet door de Klant aan de Leverancier zijn gemeld, Verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is de Leverancier niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze Verwerkingen rust uitsluitend bij de Klant. De Klant staat te allen tijde in voor de rechtmatigheid van deze Verwerkingen en dat zijn systemen en infrastructuur te allen tijde adequaat beveiligd zijn.
 • Het is aan de Klant om te beoordelen of de Leverancier afdoende garanties biedt met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen opdat de Verwerking aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of enige andere toepasselijke wet- en regelgeving voldoet en de bescherming van de rechten van Betrokkenen voldoende zijn gewaarborgd.
 • De Klant staat te allen tijde ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot Verwerkingen van Persoonsgegevens, zoals bedoeld in deze Bijlage, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden.
 • De Klant staat te allen tijde ervoor in dat er bij het gebruik van de Diensten geen bijzondere Persoonsgegevens, Rijksregisternummers dan wel gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten worden Verwerkt, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken.
 • Onverminderd de overige rechten van de Leverancier, vrijwaart de Klant, de Leverancier van eventuele schade, aanspraken van derden en door toezichthouders opgelegde boetes, indien de Klant in strijd handelt met deze Bijlage en/of de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of enige andere toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 6: Inschakelen van derden of onderaannemers

 • De Klant verleent de Leverancier hierbij een algemene toestemming om bij de Verwerking derden (subverwerkers) in te schakelen. Op verzoek van de Klant zal de Leverancier, de Klant zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde subverwerkers.
 • De Leverancier heeft het recht om veranderingen inzake de toevoeging of vervanging van subverwerkers door te voeren. De Leverancier zal de Klant inlichten over de beoogde veranderingen inzake de toevoeging of vervanging van subverwerkers, waarbij de Klant de mogelijkheid wordt geboden tegen deze veranderingen bezwaar te maken. Dit bezwaar dient schriftelijk, binnen twee weken en door argumenten ondersteund, te worden ingediend.
 • Indien de Klant geen bezwaar maakt binnen de genoemde termijn van twee weken, dan wordt de Klant geacht ermee in te stemmen.
  Indien de Klant binnen de termijn als bedoeld in het vorige artikellid bezwaar maakt, dan zullen beide partijen zich inspannen om in goed overleg tot een redelijke oplossing te komen. Indien partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over het voornemen van de Leverancier, dan is de Leverancier gerechtigd om de betreffende nieuwe subverwerker in te schakelen en is de Klant gerechtigd om de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de nieuwe subverwerker ingeschakeld wordt.
 • De Leverancier zorgt er onvoorwaardelijk voor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen de Klant en de Leverancier zijn overeengekomen. De Leverancier staat in voor een correcte naleving van deze plichten door deze derden.

Artikel 7: Beveiliging

 • De Leverancier zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten Verwerkingen van Persoonsgegevens, vooral als gevolg van de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.
 • De Leverancier staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. De Leverancier zal zich inspannen om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de uitvoeringskosten van de beveiligingsmaatregelen, de aard, omvang en de context van de Verwerkingen, de doeleinden en het beoogd gebruik van de Diensten, de verwerkingsrisico’s en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van Betrokkenen die zij gezien het beoogd gebruik van de Diensten mocht verwachten, niet onredelijk is.
 • De omschreven beveiligingsmaatregelen bieden, naar het oordeel van de Klant, rekening houdend met de in lid 3 van dit artikel genoemde factoren een op het risico van de Verwerking van de door hem gebruikte of verstrekte Persoonsgegevens afgestemd beveiligingsniveau.
 • De Klant stelt enkel Persoonsgegevens ter Verwerking aan de Leverancier ter beschikking, indien de Klant zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. De Klant is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

Artikel 8: Meldplicht

 • In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins Verwerkte gegevens) zal de Leverancier, zich naar beste kunnen inspannen om de Klant daarover zo snel mogelijk te informeren naar aanleiding waarvan de Klant beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of Betrokkenen zal informeren of niet. De Leverancier spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken.
 • Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal de Leverancier meewerken aan het informeren van de terzake relevante autoriteiten en eventueel Betrokkenen. De Klant is verantwoordelijk voor het melden naar de relevante autoriteiten.
 • De meldplicht behelst voor de Leverancier in ieder geval het melden aan de Klant van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:

1.Wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
2.Wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is;
3.Wat de (voorgestelde) oplossing is;
4.Wat de reeds ondernomen maatregelen zijn;
5.Wat de contactgegevens voor de opvolging van de melding zijn;
6.Wie geïnformeerd is (zoals Betrokkene zelf, Klant, toezichthouder).

Artikel 9: Afhandeling verzoeken van Betrokkenen

 • In het geval dat een Betrokkene een verzoek over zijn Persoonsgegevens richt aan de Leverancier, zal de Leverancier het verzoek doorsturen aan de Klant en de Betrokkene hiervan op de hoogte stellen. De Klant zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen. Indien blijkt dat de Klant hulp nodig heeft van de Leverancier voor de uitvoering van een verzoek van een Betrokkene, zal de Leverancier hieraan meewerken en kan de Leverancier hiervoor kosten in rekening brengen.

Artikel 10: Geheimhouding en vertrouwelijkheid

 • Op alle Persoonsgegevens die de Leverancier ingevolge deze Bijlage voor de Klant Verwerkt, rust een geheimhoudingsplicht van de Leverancier jegens derden. De Leverancier zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot Betrokkenen herleidbaar is.
 • Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:

1. Voor zover de Klant uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen; of
2. Indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst of deze Bijlage; of
3. Indien er een wettelijke verplichting en/of een rechterlijk bevel bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken; of
4. Ten aanzien van derden waaraan – met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 – Persoonsgegevens in hun hoedanigheid als subverwerker worden verstrekt.

Artikel 11: Audit

 • De Klant heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke ICT- deskundige die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van alle punten uit deze Bijlage.
 • Deze audit vindt uitsluitend plaatst nadat de Klant de bij de Leverancier aanwezige soortgelijke auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door de Klant geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij de Leverancier aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van deze Bijlage door de Leverancier. De door de Klant geïnitieerde audit vindt twee weken na voorafgaande aankondiging door de Klant, eens per jaar plaats.
 • De Leverancier zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn, waarbij een termijn van maximaal twee weken redelijk is tenzij een spoedeisend belang zich hiertegen verzet, ter beschikking stellen.
 • De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.
 • De redelijke kosten voor de audit worden door de Klant gedragen, met dien verstande dat de kosten voor de in te huren ICT-deskundige altijd door de Klant zullen worden gedragen.

Artikel 12: Duur en opzegging

 • De Bijlage is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.
 • De Bijlage kan tussentijds niet worden opgezegd.
 • Partijen mogen deze Bijlage alleen wijzigen met wederzijdse instemming.
 • Na beëindiging van de Bijlage vernietigt de Leverancier de van de Klant ontvangen Persoonsgegevens onverwijld, tenzij Partijen overeenkomen dat de Leverancier deze Persoonsgegevens aan de Klant zal terugbezorgen dan wel de Leverancier wettelijk verplicht is tot het bewaren van deze Persoonsgegevens. De Leverancier kan eventuele kosten die zij maakt in het kader van het vernietigen en/of het terugbezorgen van Persoonsgegevens aan de Klant in rekening brengen bij de Klant.